Allmänna Villkor

Senast uppdaterad: 20 Januari 2023

Innehåll

 1. Inledning
 2. Definitioner
 3. Prenumerationer, tjänster och servicenivåer
 4. Kontaktuppgifter till Kundens behöriga kontakter
 5. Förändringar av prenumerationer
 6. Digital Partner of Record
 7. Delegated admin
 8. Begränsad garanti, friskrivningar samt ansvar och skador
 9. Betalningsvillkor
 10. Avslut av avtal
 11. Faktureringsadress
 12. Förändringsprocess
 13. Tillämplig lag och tvistelösning
 14. Sekretess
 15. Hantering av personuppgifter
 16. Force Majeure
 17. Klagomål

1. Inledning

Dessa allmänna bestämmelser är avsedda att tillämpas på avtal om IT-relaterade tjänster. Dessa allmänna bestämmelser är inte avsedda att tillämpas på uppdrag där leverantören ska åstadkomma ett visst resultat med överenskomna egenskaper. 

2. Definitioner

Avtalet” Det leveransavtal som gäller Tjänsten mellan Kunden och Leverantören.

CSP” Microsoft Cloud Solution Provider .

Kunden” Köpare av Tjänsten.

Leverantören” Enzure, leverantör av Tjänsten.

Licensbaserad prenumeration” Licenser kopplat till användare så som exempelvis Microsoft 365 E3, Power BI mfl.

Användningsbaserad prenumeration” Prenumeration kopplat till konsumption så som Virtuell server eller fillagring i Azure.

Behörig beställare” Kontaktperson hos kund som har behörighet för support kopplat till administration av exempelvis Microsoft Tenant.

Tenant” Kundens miljö hos Microsoft för exempelvis Microsoft 365 eller Azure.

Servicenivå” Servicenivå är den tid avtalad Tjänst är fullt tillgänglig under avtalad mätperiod.

Tillval” Ingår inte i grundfunktionalitet. Extra kostnader tillkommer.

Tjänsten” Den tjänst som beskrivs i detta dokument.

3. Prenumerationer, tjänster och servicenivåer

Kund har tillgång till prenumerationen i enlighet med den aktuella molnleverantörens (exempelvis Microsoft) användarvillkor eller liknande molnleverantörsavtal, vilken kundadministratören kommer att behöva acceptera. Enzure ansvarar inte för kundens efterlevnad av dessa villkor. Prenumerationen löper tillsvidare och har inget slutdatum.  

Prenumerationstyp: Licensbaserad: 
”Licensbaserad prenumeration” erbjuder användnings- och supporträttigheter medan kundens prenumeration är aktiv. 

 • Licensbaserad prenumeration, inkluderar exempelvis Microsoft 365 E3. 
 • Giltig prissättning tillhandahålles i ett skriftligt avtal från Enzure.  
 • Licensbaserad prenumeration är tillgängligt för perioder av en månad eller ett år. 
 • Licensbaserad prenumeration förutsätter ett avtal med en angiven mängd licenser. 

Prenumerationstyp: Användningsbaserad: 
”Användningsbaserad prenumeration” faktureras beroende på användningen av prenumerationen. 

 • Användningsbaserad prenumeration, inkluderar exempelvis Microsoft Azure konsumption 
 • Användningsbaserad prenumeration debiteras varje månad i efterskott 
 • Användningsbaserad prenumeration är i vissa fall tillgängligt för perioder av tolv 12, tjugofyra (24) eller trettiosex (36) månader. I dessa fall faktureras prenumerationen i förskott. 

Skapa ett konto 
För att få tillgång till Tjänsten behöver du registrera och skapa ett Konto om du inte fått ett konto skapat i samband med ett införandeprojekt. Du kan skapa ett konto genom att mejla support@enzure.se.
Det är inte tillåtet att överlåta Kontot till andra och du får endast registrera ett (1) Konto per person.  
När ett Konto har skapats, och betalning av eventuella förskottsbetalningar har gjorts, är Tjänsten tillgänglig och klar att användas eller beställas. 

Leverans av tjänsten 
Under beställningsprocessen kommer vi att meddela dig när och var vi kommer att tillhandahålla Tjänsten, inklusive eventuella produkter och material kopplade till det. 

4. Kontaktuppgifter till Kundens behöriga kontakter

Kund är ansvarig för att förse Leverantör med kontaktuppgifter till Behöriga beställare. Leverantör kommer att ta reda på detta under uppstartsfasen och kund åtar sig att återkomma till leverantör om det sker några ändringar. 

5. Förändringar av prenumerationer

Förändringar av prenumerationer kan initieras av Behörig beställare hos kund. Varje prenumeration kräver en bindande inköpsorder innan prenumerationstiden inleds (i förekommande fall). 
Tillägg till en licensbaserad prenumeration faktureras i pro-rata till förändringen.  
Minskning av licensbaserad prenumeration görs av ekonomi, avtals- eller IT-administratör. Detta med förbehåll för:  

 • Minskningen av prenumerationer får inte understiga minimum antalet prenumerationer. 
 • Kostnaden för kvarvarande tid av licensbaserad prenumeration kommer ej krediteras. 

Förfrågan om villkorsförändringar för prenumerationer görs skriftligen till Enzure support.

6. Digital Partner of Record

För prenumerationer som inkluderar Microsofts molntjänster licensierade genom CSP kommer kunden att tilldela Enzure som Digital Partner of Record. Digital Partner of Record har tilldelats både licensbaserad prenumeration (Microsoft 365, Microsoft Dynamics CRM Online, Microsoft Intune och Enterprise Mobility Suite) och användningsbaserad prenumeration (Microsoft Azure).

7. Deligated admin

För prenumerationer som inkluderar Microsofts molntjänster licenserade genom CSP kommer kunden att tilldela Enzure rollen som indirekt återförsäljare och administratör. Därutöver accepterar kund att rollen som molnlösningsleverantör och administratör tilldelas till Enzures molnpartner, för närvarande TD Tech Data AB – TD SYNNEX. 

8. Begränsad garanti, friskrivningar samt ansvar och skador

Varje avtalspart garanterar att (I) de har behörighet och befogenhet att ingå i avtal; och (II) att genomförandet av molntjänsteavtal kommer att skapa ett bindande avtal mellan parterna. Kunden bör säkerhetskopiera sin användardata och annan systeminformation vid alla tidpunkter och är medveten om att Enzure inte kommer att ha något ansvar, under några omständigheter, för eventuella skador som drabbar kunden som en följd av felaktiga backuper eller förlorade data, av någon anledning, i samband med prenumerationen. Enzure ansvarar ej för eventuella skador, förluster eller kostnader som orsakas kunden i relation till avtal. Enzure ansvarar under inga omständigheter för direkta eller indirekta skador så som produktionsbortfall, utebliven vinst eller förlust av data.

9. Betalningsvillkor

Betalning görs mot faktura. Fakturering sker månadsvis. Betalning ska göras inom 30 dagar från fakturadatum. Vid sen betalning utgår lagstadgad dröjsmålsränta. Vid betalningspåminnelser utgår en avgift om 450 SEK. Faktura skickas i förstahand via e-post till adress som anges i avtal mellan kund och leverantör. Fakturan kommer att specificera tjänsteperiod och eventuell faktura/tjänstemärkning som angivits i samband med beställning.  Om inte aktivt reduceras eller avslutas, fortsätter er prenumeration att vara aktiv och fakturerad enligt faktureringsperioden. 

10. Avslut av avtal

Om kunden inte betalar leverantör efter minst två (2) påminnelser samt inom tre (3) månader från mottagandet av meddelandet har leverantör rätt att avbryta prenumerationen utan vidare uppsägning till kunden tills den faktiska fakturan har betalats i sin helhet och därefter återfå all data. Om kunden försätts i konkurs kan Enzure häva avtalet med omedelbar verkan. 

11. Faktureringsadress

Enzure skapar nya prenumerationer med adressinformation i enlighet med respektive avtal. Kunder med befintlig molnprenumeration måste verifiera adressinformationen som är registrerad i den befintliga prenumerationen. Denna adressinformation måste vara densamma. Tillgång till produkter och prissättning är beroende av adressinformationen.

12. Förändringsprocess

Om Leverantören (Enzure) eller kunden önskar göra ändringar i avtal skall parten, som behöver vara Behörig person, kontakta support@enzure.se eller för Leverantörens del, Behörig person hos kunden, och uppge att ändringar önskas göra till befintligt avtal. Vid undertecknandet av ett nytt avtal ska innehållet i sådant avtal anses vara överenskommet och införlivat i avtalet med verkan från det avtalade och effektiva datumet som anges i nya avtalet. Ingen av parterna har skyldighet att påbörja eller acceptera några ändringar i avtalet till dess att båda parter har skrivit på nytt avtal. Varken Enzure eller kunden ska obefogat emotsäga sig förfrågan om avtalsändring om inte rimlig orsak finns. 

13. Tillämplig lag och tvistelösning

Svensk lag ska tillämpas dessa villkor. 
Eventuell tvist med anledning av detta avtal skall lösas i allmän domstol där Enzure har sitt säte. 

14. Sekretess

Under avtalstiden och i tiden därefter (1 år) åtar sig parterna att inte avslöja någon tredje parts information om dessa Villkor eller någon annan information som parterna har tagit del av som ett resultat av dessa Villkor, vare sig det är skriftligt eller muntligt och oavsett form (“Konfidentiell Information”). Parterna är överens om att Konfidentiell Information endast får användas för att fullgöra skyldigheterna enligt dessa Villkor och inte för något annat syfte. Den mottagande parten går även med på att iaktta och få sina styrelseledamöter, anställda, underleverantörer eller andra mellanhänder att iaktta samma grad av försiktighet (men inte mindre än rimlig försiktighet) för att undvika röjande eller användning av Konfidentiell Information. Detta sekretessåtagande gäller inte Konfidentiell Information som är allmänt känd (på annat sätt än genom brott mot dessa Villkor eller någon annan sekretessförbindelse). Varje part åtar sig att säkerställa att all information som lämnas ut eller röjs under detta avsnitt, i den mån det är möjligt, ska hanteras på ett säkert sätt av mottagaren. Denna sekretessförbindelse gäller ett (1) år efter uppsägningen av dessa Villkor. 

15. Hantering av personuppgifter

När Enzure är personuppgiftsansvarig: När en kund beställer produkter och tjänster kommer Enzure att behandla personuppgifter om kundens kontaktpersoner för ändamål och i enlighet med villkor som anges i Enzures privacy policy, se www.enzure.se/integritetspolicy.   Kunden ansvarar för att denne har informerat kontaktpersonerna om att Enzure kommer behandla deras personuppgifter och att kunden har inhämtat samtycke eller har annan tillämplig laglig grund för behandlingen. 

När Enzure är personuppgiftsbiträde: När Enzure agerar personuppgiftsbiträde på uppdrag av kunden ska parterna ingå ett separat personuppgiftsbiträdesavtal angående behandlingen av personuppgifter som genomförs av Enzure på uppdrag av kunden.

16. Force majeure

Vi ansvarar inte för dröjsmål och fel utanför vår kontroll. Om våra leverantörer hamnar i dröjsmål på grund av en händelse utanför vår kontroll, kommer vi att meddela dig om detta så snart som möjligt och vidta åtgärder för att minimera skadan av dröjsmålet. Om vi har uppfyllt detta ansvarar vi inte för fel och dröjsmål orsakade av händelsen, men om det finns risk för att ett väsentligt fel eller dröjsmål uppstår kan du kontakta oss för att avsluta avtalet och få en återbetalning för den del av Tjänsten som du har betalat för men inte fått.   

17. Klagomål

Om du har några klagomål, vänligen kontakta vår support genom våra kontaktuppgifter:
Mejl: support@enzure.se  
Telefon: 010-188 99 98